You are here

New Jersey Mã Bưu Danh Sách

Đây là danh sách các Mã ZIP trong New Jersey. Mã zip 5, tiểu bang, quận và thành phố được hiển thị trong danh sách. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề để xem thông tin chi tiết.

New Jersey có tổng số 1,261,091 Mã ZIP, và two chữ số đầu tiên nằm trong khoảng từ 07-08. Không phải tất cả các số có năm chữ số trong phạm vi đều được gán là Mã ZIP, nói cách khác, có một số số không được gán.

BangHạTThành PhốMã Bưu
NJBergen CountySADDLE RIVER07458
NJMorris CountySTOCKHOLM07460
NJSussex CountySUSSEX07461
NJSussex CountyVERNON07462
NJBergen CountyWALDWICK07463
NJPassaic CountyWANAQUE07465
NJPassaic CountyWAYNE07470
NJPassaic CountyWAYNE07474
NJPassaic CountyWEST MILFORD07480
NJBergen CountyWYCKOFF07481
NJBergen CountyMAHWAH07495
NJPassaic CountyPATERSON07501
NJPassaic CountyPATERSON07502
NJPassaic CountyPATERSON07503
NJPassaic CountyPATERSON07504
NJPassaic CountyPATERSON07505
NJPassaic CountyHAWTHORNE07506
NJPassaic CountyHAWTHORNE07507
NJPassaic CountyHALEDON07508
NJPassaic CountyPATERSON07509
NJPassaic CountyPATERSON07510
NJPassaic CountyTOTOWA07511
NJPassaic CountyTOTOWA07512
NJPassaic CountyPATERSON07513
NJPassaic CountyPATERSON07514
NJPassaic CountyPATERSON07522
NJPassaic CountyPATERSON07524
NJPassaic CountyPATERSON07533
NJPassaic CountyHALEDON07538
NJPassaic CountyPATERSON07543
NJPassaic CountyPATERSON07544
NJBergen CountyHACKENSACK07601
NJBergen CountyHACKENSACK07602
NJBergen CountyBOGOTA07603
NJBergen CountyHASBROUCK HEIGHTS07604
NJBergen CountyLEONIA07605
NJBergen CountySOUTH HACKENSACK07606
NJBergen CountyMAYWOOD07607
NJBergen CountyTETERBORO07608
NJBergen CountyALPINE07620
NJBergen CountyBERGENFIELD07621
NJBergen CountyCLOSTER07624
NJBergen CountyCRESSKILL07626
NJBergen CountyDEMAREST07627
NJBergen CountyDUMONT07628
NJBergen CountyEMERSON07630
NJBergen CountyENGLEWOOD07631
NJBergen CountyENGLEWOOD CLIFFS07632
NJBergen CountyHARRINGTON PARK07640
NJBergen CountyHAWORTH07641
NJBergen CountyHILLSDALE07642
NJBergen CountyLITTLE FERRY07643
NJBergen CountyLODI07644
NJBergen CountyMONTVALE07645
NJBergen CountyNEW MILFORD07646
NJBergen CountyNORTHVALE07647
NJBergen CountyNORWOOD07648
NJBergen CountyORADELL07649
NJBergen CountyPALISADES PARK07650
NJBergen CountyPARAMUS07652
NJBergen CountyPARAMUS07653
NJBergen CountyPARK RIDGE07656
NJBergen CountyRIDGEFIELD07657
NJBergen CountyRIDGEFIELD PARK07660
NJBergen CountyRIVER EDGE07661
NJBergen CountyROCHELLE PARK07662
NJBergen CountySADDLE BROOK07663
NJBergen CountyTEANECK07666
NJBergen CountyTENAFLY07670
NJBergen CountyOLD TAPPAN07675
NJBergen CountyTOWNSHIP OF WASHINGTON07676
NJBergen CountyWOODCLIFF LAKE07677
NJBergen CountyTETERBORO07699
NJMonmouth CountyRED BANK07701
NJMonmouth CountySHREWSBURY07702
NJMonmouth CountyFORT MONMOUTH07703
NJMonmouth CountyFAIR HAVEN07704
NJMonmouth CountyRED BANK07709
NJMonmouth CountyADELPHIA07710
NJMonmouth CountyALLENHURST07711

Trang