You are here

FIPS Huyện

Đây là danh sách các trang của FIPS Huyện. Bạn có thể bấm vào tiêu đề để xem thông tin chi tiết. Tại Hoa Kỳ, quận là một phân khu hành chính hoặc chính trị của một tiểu bang bao gồm một khu vực địa lý có ranh giới cụ thể và một số cấp thẩm quyền của chính phủ. Thông thường, thông tin FIPS của quận không được hiển thị trong địa chỉ gửi thư, nhưng bạn có thể sử dụng phân loại này để tìm địa chỉ gửi thư chính xác.