You are here

New Jersey Mã Bưu Danh Sách

Đây là danh sách các Mã ZIP trong New Jersey. Mã zip 5, tiểu bang, quận và thành phố được hiển thị trong danh sách. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề để xem thông tin chi tiết.

New Jersey có tổng số 1,221,233 Mã ZIP, và two chữ số đầu tiên nằm trong khoảng từ 07-08. Không phải tất cả các số có năm chữ số trong phạm vi đều được gán là Mã ZIP, nói cách khác, có một số số không được gán.