شما اینجا هستید

نیوجرسی ZIP Code List

این کد پستی در سال نیوجرسی است. کد پستی 5، ایالت، شهرستان و شهر در لیست نمایش داده می شود. برای مرور اطلاعات دقیق می توانید روی عنوان کلیک کنید.

نیوجرسی دارای تعداد کل 1,221,233 کد پستی است، و دو رقم اول از 07-08 متغیر است. همه اعداد پنج رقمی در محدوده به عنوان کد پستی اختصاص داده نمی شوند، به عبارت دیگر، تعدادی وجود دارد که اختصاص داده نشده است.

دولتشهرستانشهرکد پستی
NJMiddlesex CountyAVENEL07001
NJHudson CountyBAYONNE07002
NJEssex CountyBLOOMFIELD07003
NJEssex CountyFAIRFIELD07004
NJMorris CountyBOONTON07005
NJEssex CountyCALDWELL07006
NJEssex CountyCALDWELL07007
NJMiddlesex CountyCARTERET07008
NJEssex CountyCEDAR GROVE07009
NJBergen CountyCLIFFSIDE PARK07010
NJPassaic CountyCLIFTON07011
NJPassaic CountyCLIFTON07012
NJPassaic CountyCLIFTON07013
NJPassaic CountyCLIFTON07014
NJPassaic CountyCLIFTON07015
NJUnion CountyCRANFORD07016
NJEssex CountyEAST ORANGE07017
NJEssex CountyEAST ORANGE07018
NJEssex CountyEAST ORANGE07019
NJBergen CountyEDGEWATER07020
NJEssex CountyESSEX FELLS07021
NJBergen CountyFAIRVIEW07022
NJUnion CountyFANWOOD07023
NJBergen CountyFORT LEE07024
NJBergen CountyGARFIELD07026
NJUnion CountyGARWOOD07027
NJEssex CountyGLEN RIDGE07028
NJHudson CountyEAST NEWARK07029
NJHudson CountyHOBOKEN07030
NJBergen CountyNORTH ARLINGTON07031
NJHudson CountyKEARNY07032
NJUnion CountyKENILWORTH07033
NJMorris CountyLAKE HIAWATHA07034
NJMorris CountyLINCOLN PARK07035
NJUnion CountyLINDEN07036
NJEssex CountyLIVINGSTON07039
NJEssex CountyMAPLEWOOD07040
NJEssex CountyMILLBURN07041
NJEssex CountyMONTCLAIR07042
NJEssex CountyMONTCLAIR07043
NJEssex CountyVERONA07044
NJMorris CountyMONTVILLE07045
NJMorris CountyMOUNTAIN LAKES07046
NJHudson CountyNORTH BERGEN07047
NJEssex CountyORANGE07050
NJEssex CountyORANGE07051
NJEssex CountyWEST ORANGE07052
NJMorris CountyPARSIPPANY07054
NJPassaic CountyPASSAIC07055
NJBergen CountyWALLINGTON07057
NJMorris CountyPINE BROOK07058
NJSomerset CountyWARREN07059
NJSomerset CountyNORTH PLAINFIELD07060
NJUnion CountyPLAINFIELD07061
NJSomerset CountyNORTH PLAINFIELD07062
NJSomerset CountyNORTH PLAINFIELD07063
NJMiddlesex CountyPORT READING07064
NJUnion CountyRAHWAY07065
NJUnion CountyCLARK07066
NJMiddlesex CountyCOLONIA07067
NJEssex CountyROSELAND07068
NJSomerset CountyWATCHUNG07069
NJBergen CountyRUTHERFORD07070
NJBergen CountyLYNDHURST07071
NJBergen CountyCARLSTADT07072
NJBergen CountyEAST RUTHERFORD07073
NJBergen CountyMOONACHIE07074
NJBergen CountyWOOD RIDGE07075
NJUnion CountySCOTCH PLAINS07076
NJMiddlesex CountySEWAREN07077
NJEssex CountySHORT HILLS07078
NJEssex CountySOUTH ORANGE07079
NJMiddlesex CountySOUTH PLAINFIELD07080
NJUnion CountySPRINGFIELD07081
NJMorris CountyTOWACO07082
NJUnion CountyUNION07083
NJHudson CountyWEEHAWKEN07086
NJHudson CountyUNION CITY07087
NJUnion CountyVAUXHALL07088
NJUnion CountyWESTFIELD07090

صفحه‌ها