شما اینجا هستید

نیوجرسی کد پستی فهرست

این کد پستی در سال نیوجرسی است. کد پستی 5 ، ایالت ، شهرستان و شهرستان در لیست نمایش داده می شود. برای مرور اطلاعات دقیق می توانید روی عنوان کلیک کنید.

نیوجرسی دارای تعداد کل 1,261,091 کد پستی است، و two رقم اول از 07-08 متغیر است. همه اعداد پنج رقمی در محدوده به عنوان کد پستی اختصاص داده نمی شوند، به عبارت دیگر، تعدادی وجود دارد که اختصاص داده نشده است.

دولتشهرستانشهرستانکد پستی
NJMonmouth CountySEA GIRT08750
NJOcean CountySEASIDE HEIGHTS08751
NJOcean CountySEASIDE PARK08752
NJOcean CountyTOMS RIVER08753
NJOcean CountyTOMS RIVER08754
NJOcean CountyTOMS RIVER08755
NJOcean CountyTOMS RIVER08756
NJOcean CountyBERKELEY08757
NJOcean CountyWARETOWN08758
NJOcean CountyLAKEHURST08759
NJHunterdon CountyANNANDALE08801
NJHunterdon CountyASBURY08802
NJHunterdon CountyBAPTISTOWN08803
NJHunterdon CountyBLOOMSBURY08804
NJSomerset CountyBOUND BROOK08805
NJSomerset CountyBRIDGEWATER08807
NJWarren CountyBROADWAY08808
NJHunterdon CountyCLINTON08809
NJMiddlesex CountyDAYTON08810
NJMiddlesex CountyDUNELLEN08812
NJMiddlesex CountyEAST BRUNSWICK08816
NJMiddlesex CountyEDISON08817
NJMiddlesex CountyEDISON08818
NJMiddlesex CountyEDISON08820
NJSomerset CountyFLAGTOWN08821
NJHunterdon CountyFLEMINGTON08822
NJSomerset CountyFRANKLIN PARK08823
NJMiddlesex CountyKENDALL PARK08824
NJHunterdon CountyFRENCHTOWN08825
NJHunterdon CountyGLEN GARDNER08826
NJAtlantic CountyHAMPTON08827
NJMiddlesex CountyHELMETTA08828
NJHunterdon CountyHIGH BRIDGE08829
NJMiddlesex CountyISELIN08830
NJMiddlesex CountyJAMESBURG08831
NJMiddlesex CountyKEASBEY08832
NJHunterdon CountyLEBANON08833
NJHunterdon CountyLITTLE YORK08834
NJSomerset CountyMANVILLE08835
NJSomerset CountyMARTINSVILLE08836
NJMiddlesex CountyEDISON08837
NJMiddlesex CountyMETUCHEN08840
NJSomerset CountyHILLSBOROUGH08844
NJMiddlesex CountyMIDDLESEX08846
NJHunterdon CountyMILFORD08848
NJMiddlesex CountyMILLTOWN08850
NJMiddlesex CountyMONMOUTH JUNCTION08852
NJSomerset CountyBRANCHBURG08853
NJMiddlesex CountyPISCATAWAY08854
NJMiddlesex CountyPISCATAWAY08855
NJMiddlesex CountyOLD BRIDGE08857
NJHunterdon CountyOLDWICK08858
NJMiddlesex CountyPARLIN08859
NJMiddlesex CountyHOPELAWN08861
NJMiddlesex CountyPERTH AMBOY08862
NJMiddlesex CountyFORDS08863
NJHunterdon CountyALPHA08865
NJHunterdon CountyPITTSTOWN08867
NJHunterdon CountyQUAKERTOWN08868
NJSomerset CountyRARITAN08869
NJHunterdon CountyREADINGTON08870
NJMiddlesex CountySAYREVILLE08871
NJMiddlesex CountySAYREVILLE08872
NJSomerset CountySOMERSET08873
NJSomerset CountyEAST MILLSTONE08875
NJHunterdon CountyBRANCHBURG08876
NJMiddlesex CountyLAURENCE HARBOR08879
NJSomerset CountySOUTH BOUND BROOK08880
NJMiddlesex CountySOUTH RIVER08882
NJMiddlesex CountySPOTSWOOD08884
NJHunterdon CountySTANTON08885
NJWarren CountySTEWARTSVILLE08886
NJHunterdon CountyTHREE BRIDGES08887
NJHunterdon CountyWHITEHOUSE08888
NJHunterdon CountyWHITEHOUSE STATION08889
NJSomerset CountyZAREPHATH08890
NJMiddlesex CountyEDISON08899
NJMiddlesex CountyNEW BRUNSWICK08901
NJMiddlesex CountyNORTH BRUNSWICK08902
NJMiddlesex CountyNEW BRUNSWICK08903

صفحه‌ها